Νέο Καταστατικό του σωματείου


Το Σωματείο με την έως τώρα επωνυμία "Οι Φίλοι του Ιδρύματος Μνήμη Aλμπέρ Κοέν", το οποίο ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 2011 (υπ' αρ. μητρώου 1272/14-3-2011 Βιβλίο Σωματείων Πρωτοδικείου Κέρκυρας), κατόπιν της από 14/12/2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, τροποποιεί το καταστατικό του, το οποίο εφεξής έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 1. Επωνυμία

Το Σωματείο φέρει την επωνυμία "Σύλλογος Albert Cohen Κέρκυρα" στην ελληνική γλώσσα, "Albert Cohen Corfu Association" στην αγγλική γλώσσα και "Association Albert Cohen Corfou" στη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 2. Έδρα του Σωματείου

Η έδρα του Σωματείο βρίσκεται στην Κέρκυρα, στη διεύθυνση 1η παρ. Αγ. Σπυρίδωνος αριθμός 5, Τ.Κ. 49131.

Άρθρο 3. Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου είναι:

3.1 Η διάδοση και προαγωγή των ιδεών, των αξιών και του έργου του κερκυραίου την καταγωγή, διεθνούς φήμης ανθρωπιστή, διπλωμάτη και συγγραφέα Albert Cohen.

3.2 Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και λοιπών δράσεων (εκδόσεις κλπ) οι οποίες αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες που έχουν σχέση με την Κέρκυρα αλλά και με τη διεθνή σκηνή.

Άρθρο 4. Μέλη του Σωματείου

4.1 Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε: α) τακτικά, β) επίτιμα

4.2 Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα άνω των 18 ετών, κατόπιν υποβολής αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει επί αυτής στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.

Το νέο τακτικό μέλος καταβάλλει με την εγγραφή του εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και, ανά εξάμηνο, την ετήσια συνδρομή μέλους, το ύψος της οποίας συνδρομής και εγγραφής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του Σωματείου και στις Γενικές Συνελεύσεις.

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα.

4.3 Επίτιμα μέλη ορίζονται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άνω των 18 ετών Έλληνες και αλλοδαποί φίλοι του Σωματείου οι οποίοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην εξυπηρέτηση των σκοπών και δράσεων του Σωματείου, με ηθικά ή υλικά μέσα. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής δεν καταβάλλουν συνδρομή, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε έχουν δικαίωμα εκλογής στα όργανα του Σωματείου, και έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις.

4.4 Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να δρουν σύμφωνα με το καταστατικό και με το πνεύμα των στο καταστατικό οριζομένων, να προασπίζονται και να προωθούν τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου, να συμμορφώνονται με τις νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να καταβάλουν τις συνδρομές τους.

4.5 Αποχώρηση και αποβολή μελών:

α) Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν οικειοθελώς, μετά από σχετική έγγραφη δήλωσή τους απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Τα μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους πέραν της διετίας, και εφόσον προηγουμένως δεν θα έχουν ανταποκριθεί σε σχετική έγγραφη ειδοποίησή τους, διαγράφονται αυτομάτως, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν ληφθεί απόφαση περί της αποβολής του, το υπό διαγραφή μέλος καλείται να παράσχει εξηγήσεις ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην κλήση του.

γ) Τα μέλη αποβάλλονται για σπουδαίο λόγο αντίθεσης στους σκοπούς και όρους του καταστατικού, με αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Πριν ληφθεί απόφαση περί της αποβολής του, το υπό διαγραφή μέλος καλείται να παράσχει εξηγήσεις ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην κλήση.

δ) Το μέλος που έχει διαγραφεί σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο (γ) έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο κατά της απόφασης διαγραφής του.

ε) Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται παύουν να είναι μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 5. Όργανα του Σωματείου

Όργανα του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).

Άρθρο 6. Γενική Συνέλευση

6.1 Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο, κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.

6.2 Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται, με ευθύνη του ΔΣ, μέσα στο πρώτο δίμηνο μετά τη λήξη του κάθε χρόνου θητείας του ΔΣ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το θεωρήσει αναγκαίο το ΔΣ ή το ζητήσει εγγράφως, με αίτηση στο ΔΣ το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων την ημέρα της υποβολής της αίτησης τακτικών μελών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός μηνός από της αιτήσεως του 1/5 των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών. Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., η οποία οφείλει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της, γίνεται με έγγραφες (ηλεκτρονικές ή με ταχυδρομείο) προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της.

6.3 Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη, της οποίας προεδρεύει μέλος της εκλεγόμενο από τα συμμετέχοντα μέλη, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών. Αν την ημέρα σύγκλησης της ΓΣ δεν διαπιστωθεί απαρτία ή αν η ΓΣ διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας, η Γ.Σ συνέρχεται και πάλι, χωρίς νέα ειδοποίηση των μελών, στον ίδιο χώρο την ίδια μέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται έγκυρη με οποιονδήποτε αριθμό παρισταμένων ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών, αποφασίζει δε εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση της διακοπής, συνεχίζεται η ημερήσια διάταξη από το σημείο που είχε διακοπεί.

6.4 Οι αποφάσεις της ΓΣ, τακτικής ή έκτακτης, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιούμενων ψήφου παρόντων και αντιπροσωπευόμενων τακτικών μελών της, και λαμβάνονται σε ανοιχτή ψηφοφορία δια ανάτασης χειρός, εκτός από την ψηφοφορία που λαμβάνει χώρα στις αρχαιρεσίες, η οποία είναι μυστική.

6.5 Στη Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, τα τακτικά μέλη μπορούν σε περίπτωση κολλήματος να αντιπροσωπευθούν με εξουσιοδότηση από ένα (1) τακτικό μέλος. Κάθε πληρεξούσιος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα τακτικό μέλος. Κάθε τακτικό μέλος που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, δικαιούται μία ψήφο για τον εαυτό του και μία για το μέλος που τυχόν αντιπροσωπεύει. Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται με έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου προς το Σωματείο, πριν τη συνεδρίαση.

6.6 Ειδικά, για την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου αποφασίζει με εισήγηση του Δ.Σ., έκτακτη Καταστατική ή Διαλυτική Γ.Σ. κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ημίσεος (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Σε περίπτωση που η ως άνω αναφερόμενη σε αυτή την παράγραφο απαρτία δεν επιτευχθεί, τότε πραγματοποιείται στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα και ώρα της μεθεπόμενης εβδομάδας, νέα Καταστατική ή Διαλυτική Γ.Σ. για την οποία ισχύει η ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία.

6.7 Στην τακτική Γ.Σ. παρουσιάζονται τα πεπραγμένα του Δ.Σ., υποβάλλεται προς έγκριση και συζητείται ο διαχειριστικός απολογισμός του προηγούμενου έτους χρήσης, ο οποίος συνοδεύεται από αντίστοιχη έκθεση της ΕΕ. Τίθεται το θέμα της απαλλαγής ή μη των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για την υπόψη περίοδο διαχείρισης. Ψηφίζεται ο Προγραμματισμός δράσεων και ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους και ανά τριετία ενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή στα όργανα διοίκησης του Σωματείου.

6.8 Αρχαιρεσίες:

α) Τα υποψήφια για την εκλογή τους στο ΔΣ και την ΕΕ τακτικά μέλη θα πρέπει να έχουν δηλώσει εγγράφως προς το ΔΣ την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ, εκτός αν πρόκειται για μέλη του απερχόμενου ΔΣ τα οποία θα έχουν δηλώσει σε συνεδρία του, η οποία γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, την υποψηφιότητά τους, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του ΔΣ.

β) Τα τακτικά μέλη για να είναι εκλόγιμα στα όργανα του Σωματείου, οφείλουν να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα μήνες (12) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα του Σωματείου και να είναι ταμειακά ενήμερα.

γ) Αρμόδιο και υπεύθυνο για την διεξαγωγή των μυστικών ψηφοφοριών κατά τις αρχαιρεσίες για τα όργανα του σωματείου είναι το Δ.Σ. το οποίο τις οργανώνει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το αδιάβλητο.

δ) Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα οvομ/επώvυμα των υποψηφίων. Οι εκλογείς μπορούν να θέσουν μέχρι επτά (7) συνολικά σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ε.Ε.

Άρθρο 7. Διοικητικό Συμβούλιο

7.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου, την διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του και γενικά εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο την πρόοδο και προαγωγή των σκοπών του, χωρίς περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

7.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούν επτά (7) μέλη, προερχόμενα από τα τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, κατά τη σειρά επιτυχίας τους σε αριθμό ψήφων. Η θητεία τους είναι τριετής (3 χρόνια).

Τα τυχόν τρία επιλαχόντα, μετά το 7° εκλεγόμενο μέλος, καθίστανται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται, με τη σειρά επιτυχίας τους σε αριθμό ψήφων, να καλύψουν τυχόν θέσεις μελών του Δ.Σ. που θα κενωθούν για το διάστημα μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η σχετική σειρά ορίζεται με κλήρωση.

7.3 Κατά την πρώτη του συνεδρίαση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή του, το ΔΣ, το οποίο καλείται σε συνεδρία και προεδρεύεται σε αυτήν από τον πλειοψηφίσαντα κατά τις αρχαιρεσίες σύμβουλο, συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με ανοικτή ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, Υπεύθυνο εκδηλώσεων και 1 απλό μέλος. Η σύνθεση του ΔΣ μπορεί να μεταβάλλεται, αναφορικά με τα αξιώματα των μελών του, στη διάρκεια της θητείας του με σχετική νεότερη απόφασή του.

Το απερχόμενο Δ.Σ. συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι την ημέρα της συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.

7.4 Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον ανά δίμηνο, κατόπιν εγγράφου (και δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προσκλήσεως του Προέδρου απευθυνόμενης στα μέλη, προ 5 ημερών, στην οποία αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως όποτε συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, κατόπιν εγγράφου (και δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προσκλήσεως του απευθυνόμενης στα μέλη, προ 5 ημερών ή αν το ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους, τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα επτά μέλη του. Στη τελευταία περίπτωση συγκαλείται από τον Πρόεδρο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης.

7.5 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών του. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας επικρατεί η άποψη που έλαβε την ψήφο του Προεδρου.

7.6 Μέλη του ΔΣ που απουσιάζουν από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του και δεν δικαιολόγησαν επαρκώς τους λόγους της απουσίας τους, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν. Τα μέλη αυτά, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν εγγράφως, αντικαθίστανται με απόφαση του ΔΣ από τους 3 αναπληρωματικούς συμβούλους ανάλογα με τη σειρά επιτυχίας που αναδείχθηκαν αυτοί στις τελευταίες αρχαιρεσίες

7.7 Σε περίπτωση που τα μέλη του ΔΣ τυχόν δεν επαρκούν, ούτε δια αναπληρώσεως, για να σχηματιστεί απαρτία, το ΔΣ οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ με θέμα τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

7.8 Το Δ.Σ. καταρτίζει, με αποφάσεις του, επιτροπές και ομάδες εργασίας οι οποίες συγκροτούνται από μέλη του Σωματείου ή και τρίτους, για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζει συντονιστή κάθε επιτροπής ή ομάδας. Οι ομάδες αυτές δεν εκπροσωπούν το σωματείο. Τα μέλη του Σωματείου που συμμετέχουν στις ως άνω ομάδες εργασίας και επιτροπές δεν δικαιούνται αμοιβής. Τρίτα πρόσωπα που συμμετέχουν στις ως άνω ομάδες εργασίας και επιτροπές δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. με την οποία θα καθορίζεται και το ύψος αυτής της αμοιβής. Το Δ.Σ θα αποφασίζει αιτιολογημένα για την τυχόν καταβολή αποζημίωσης και το ύψος αυτής αναφορικά με τα έξοδα των μελών του Σωματείου που συμμετέχουν στις ως άνω ομάδες εργασίας και επιτροπές.

7.9 Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να παύει τα μέλη του Δ.Σ οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.

Άρθρο 8. Αρμοδιότητες των μελών του ΔΣ

8.1 Ο Πρόεδρος του ΔΣ συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του και υπογράφει, με τον Γενικό Γραμματέα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών, αφού προηγουμένως έχουν εγκριθεί μετά ανάγνωσή τους στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Εναλλακτικά, τα πρακτικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα μέλη του ΔΣ ενώ η επίσης ηλεκτρονικά αποστελλόμενη έγκρισή τους είναι ισχυρή.

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, και σε περίπτωση αδυναμίας εκατέρου ο οριζόμενος με εξουσιοδότηση του αδυνατούντος προς μέλος του Δ.Σ., εκπροσωπούν από κοινού νομίμως το Σωματείο ενώπιον κάθε δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής, διοικητικής, δικαστικής ή άλλης, καθώς και ενώπιον κάθε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου. Ο Πρόεδρος κι ο Γραμματέας μπορούν από κοινού να εξουσιοδοτήσουν ειδικώς οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ να εκπροσωπεί το Σωματείο σε συγκεκριμένη υπόθεση.

8.2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος. Αν και αυτός κωλύεται, αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζει το ΔΣ.

8.3 Ο Γενικός Γραμματέας (ΓΓ) συντονίζει τις εργασίες και δράσεις του Σωματείου καθώς και των οριζόμενων επιτροπών ή ομάδων εργασίας μελών του Σωματείου με ειδικό αντικείμενο. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τηρεί τα αρχεία του Σωματείου, καθώς και τα πρακτικά του ΔΣ και των Γ.Σ. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματος, με τον Αντιπρόεδρο, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ.

8.4 Ο Ταμίας εποπτεύει την τήρηση των βιβλίων και λοιπών φορολογικών στοιχείων που προβλέπει ο νόμος. Ενεργεί εισπράξεις, πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις από την Τράπεζα ή τις Τράπεζες που έχουν επιλεγεί, με εισήγησή του, από το ΔΣ για την τήρηση λογαριασμών του Σωματείου και γενικά εκπροσωπεί το σωματείο στις συναλλαγές του με τις Τράπεζες. Το ΔΣ αποφασίζει το εκάστοτε ύψος του ποσού που επιτρέπεται να τηρείται στο Ταμείο εκτός κατάθεσης σε λογαριασμό, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των χιλίων Ευρώ (1000 €).

Για τις συναλλαγές του σωματείου ο ταμίας μπορεί να χρησιμοποιήσει το e-banking ή και οποιαδήποτε αντίστοιχη μελλοντική διευκόλυνση.

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του αναπληρώνεται από ειδικώς οριζόμενο, με απόφαση του ΔΣ, μέλος του τελευταίου.

8.5 Ο Υπεύθυνος εκδηλώσεων συντονίζει την οργάνωση και την εκτέλεση των εκδηλώσεων βάσει του σχετικού προγράμματος.

8.6 Ο Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων έχει την αρμοδιότητα της συντήρησης και διεύρυνσης των σχέσεων με κάθε άτομο ή φορέα με τον οποίο συνεργάζεται το Σωματείο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εκτέλεση των σκοπών και των δράσεών του. Έχει απ' ευθείας επαφές και αλληλογραφία με τους παραπάνω, ήδη συνεργαζόμενους ή μέλλοντες να συνεργαστούν, υπογράφοντας ειδικώς, μαζί με τον πρόεδρο, την σχετική αλληλογραφία, Συνεργάζεται επίσης με τον ΓΓ με προτάσεις για την αποστολή στα μέλη και συνεργάτες του Σωματείου ενημερωτικών εγκυκλίων κ.λπ.

Άρθρο 9. Ελεγκτική Επιτροπή

Κατά την ανά τριετία ετήσια, τακτική ΓΣ κατά την οποία λαμβάνουν χώρα αρχαιρεσίες, εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ ) αποτελούμενη από τακτικά μέλη του Σωματείου, η οποία έχει αποστολή να ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Υποβάλλει στην ετήσια Γ.Σ. έκθεση για την οικονομική κατάσταση και την ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ. Η θητεία της ΕΕ είναι τριετής.

Άρθρο 10. Θητεία των οργάνων του Σωματείου

Η θητεία του ΔΣ και της ΕΕ είναι τριετής. Το ΔΣ μπορεί όμως, εφόσον διαπιστωθεί ότι η λειτουργικότητα και οι αναγκαίες προϋποθέσεις σχετικής ανανέωσης στη σύνθεσή του εξυπηρετούνται καλύτερα από διαφορετική, λ.χ. διετή θητεία ή και αλλαγή στον αριθμό ή τον τρόπο εκλογής των μελών του, να υποβάλει προς έγκριση στη ΓΣ τις προτεινόμενες αλλαγές.

Τα πρόσωπα τα οποία συγκροτούν τα όργανα του Σωματείου δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία για την απασχόλησή τους ως μελών του ΔΣ και της ΕΕ. Δικαιούνται όμως αποζημίωσης για τα έξοδα κίνησης και παράστασης όταν ασχολούνται με υποθέσεις του Σωματείου κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.

Άρθρο 11. Πόροι και περιουσία

11.1 Πόροι του Σωματείου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής, εφ' όσον εξακολουθεί να ισχύει και δεν έχει καταργηθεί με σχετική απόφαση του ΔΣ.

β) Η ανά εξάμηνο καταβαλλόμενη ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών και οι εθελοντικές προσφορές των μελών.

γ) Έσοδα από τη διάθεση εκδόσεων του Σωματείου ή και άλλου υλικού που έχει παραχθεί με απόφαση του ΔΣ.

δ) Έσοδα από εκδηλώσεις του Σωματείου

ε) Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οικονομικές υποστηρίξεις μελών και φίλων του Σωματείου από την Ελλάδα και την αλλοδαπή για συγκεκριμένους σκοπούς και δραστηριότητες ή υπέρ των σκοπών του Σωματείου

στ) Κληρονομίες, κληροδοσίες, και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες γίνονται δεκτές, πάντα, όπως ορίζει ο νόμος. Ειδικότερα οι κληρονομίες γίνονται αποδεκτές απαραιτήτως με τήρηση του ευεργετήματος της απογραφής.

ζ) Πρόσοδοι από τυχόν περιουσία του Σωματείου

11.2 Περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου μπορούν να είναι ακίνητα που περιέρχονται σε αυτό, κάθε άλλη εγκατάσταση, καθώς και κάθε είδους κινητά στοιχεία ή αντικείμενα (έπιπλα, μηχανήματα, σκεύη, κάθε άλλο υλικό κ.λπ.) που περιέρχονται στην κυριότητά του.

11.3 Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό του, ή για σκοπούς κερδοσκοπικούς.

11.4 Τα έσοδα από την έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, σχετικών με τους σκοπούς του Σωματείου αποτελούν πόρους του είου που θα διατίθενται προς εκπλήρωση των σκοπών του.

11.5 Οι τραπεζικοί τόκοι από τυχόν αποθεματικά και καταθέσεις του Σωματείου σε τραπεζικούς λογαριασμούς που αποτελούν πόρους του Σωματείου που θα διατίθενται προς εκπλήρωση των σκοπών του.

Άρθρο 12. Διάλυση του Σωματείου

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. των τακτικών μελών του, που θα συνέλθει για το σκοπό αυτό ή με δικαστική απόφαση ή και εφόσον τα μέλη μειωθούν κάτω των δεκαπέντε (15). Όταν το Σωματείο διαλυθεί, τελεί υπό εκκαθάριση και υπάρχει μόνο για το σκοπό αυτό. Εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γ.Σ. ή τα Δικαστήρια, τρεις από τα τακτικά μέλη, οι οποίοι αποφασίζουν κατά απόλυτη πλειοψηφία, και οι οποίοι φροντίζουν για την εκκαθάριση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η διάλυση του Σωματείου, η περιουσία του θα περιέρχεται σε οργάνωση ή οργανώσεις με παρόμοιους σκοπούς ή πάντως αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, την οποία ή τις οποίες θα καθορίσει η ίδια ΓΣ που αποφάσισε τη διάλυση.

Άρθρο 13. Γενικές διατάξεις

13.1 Το Σωματείο μπορεί να συνενωθεί με άλλα σωματεία, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια και να γίνει μέλος ομοσπονδιακής οργάνωσης σωματείου, εφόσον αυτό προταθεί από το ΔΣ και εγκριθεί από τη ΓΣ.

13.2 Το Σωματείο έχει σφραγίδα η οποία, στην εξωτερική της περιφέρεια αναγράφει την επίσημη ονομασία του Σωματείου «Σύλλογος Albert Cohen Κέρκυρα» και, στο κέντρο τον λογότυπο ή μέρος του λογοτύπου.

Το παρόν μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 3/2018 Διάταξη Αναγνώρισης Σωματείου του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας (εκούσια δικαιοδοσία), με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις αυτού και τη νόμιμη προδικασία, καταχωρήθηκε στο βιβλίο Καταχωρήσεως Σωματείων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας στις 16 Μαρτίου 2018 με αριθμό μητρώου 1272.

Κέρκυρα 16.3.2018

Η

Δικαστική Υπάλληλος

Φωτεινή Κατωμέρη